Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2020 postitused

Õpetajad soovivad HTMiga kokku leppida hea kaasamise tavad

PRESSITEADE, 17.02.2020 15. veebruaril 2020 toimus Paides Õpetajate Ühenduste Koostöökoja Mõttekoja kohtumine, kus arutleti Haridus- ja Teadusministeeriumiga strateegilise partnerluse lepingu sõlmimise üle. Leping eeldab aga kokkulepet hea kaasamise tavade osas. Kavandatava strateegilise partnerluse lepingu järgi peab Koostöökoda kooskõlastama mitmed haridusvaldkonna õigusaktid, samas peaks täna kahtekümmet õpetajate aineliitu ühendav Koostöökoda panustama õpetajate koostöö edendamisesse maakondlikul tasandil. Pärast maavalitsuste kaotamist on õpetajate ainealane koostöö maakondlikul tasandil oluliselt vähenenud. Viimast on põhjustanud ka atesteerimise kaotamine 2013. aastal. Partnerlus tähendab aga lugupidavat suhtumist teise osapoolde. Seni on Haridus- ja Teadusministeerium paljuski suhelnud õpetajaskonnaga koostööd tehes jõupositsioonilt. „Hea valitsemine on kaasav, läbipaistev ja partnerite seisukohti arvestav. Õpetajaskond ei vaja üksnes seisukohtade ärakuulamist, vaid nendega rea

Me palume, et meie minister arvestaks õpetajate seisukohtadega

Tänase Eesti suurim haridusvaldkonna probleem on tohutu õpetajate põud. See on reaalne ja ülimalt tõsine probleem ning selle lahendamisega oleks tulnud alustada juba aastate eest. Haardega ja kompetentse õpetajaskonna järelkasvu tagamine peab olema meie tänase ühiskonna primaarne eesmärk, sest me vastutame oma ühiskonna tuleviku pärast. Enim vastutab sellega tegelemise eest valdkonna minister, sest temal on võimalus viia see ülioluline probleem Vabariigi Valitsusse, Riigikogusse ning kaasata ühiskonda selle lahendamisesse. 2019 alanud õpetajate aineühenduste koondumine on toonud kaasa tähelepanu juhtimise hariduse tõsiste probleemidele. Tänu aineühenduste teavitustööle Riigi seadusandliku võimu tasandil, mõistsid mitmed fraktsioonid, et põhikoolide riiklikke eksameid kaotavast seaduseelnõust (Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 57 SE) tuleb loobuda. Selle eelnõu viimane arutelu toimus Riigikogu kultuurikomisjonis 18. novembril 2019. Selle protsess